محصولات

9856 این ماه

پیام ها

893 این ماه

درآمد

2,634,659 تومان / این ماه

فروشنده جدید

631 این ماه

فعالیت سفارش
تحویل داده شده

56 دقیقه پیش

امروز
در حال ارسال

18 ساعت پیش

دیروز
آماده ارسال

3 روز پیش

12 مهر
ثبت سفارش

8 روز پیش

05 مهر

<div class="order-timeline">
  <div class="media">
   <div class="timeline-line"></div>
   <div class="timeline-icon-primary">
    <i data-feather="map-pin"></i>
   </div>
   <div class="media-body">
     <span class="font-primary">Delivered</span>
     <p>56 دقیقه پیش</p>
   </div>
   <span class="pull-right text-muted">Today</span>
  </div>
  <div class="media">
   <div class="timeline-icon-secondary">
     <i data-feather="shopping-cart"></i>
   </div>
   <div class="media-body">
     <span class="font-secondary">In Transit</span>
     <p>18 ساعت پیش</p>
   </div>
   <span class="pull-right text-muted">Yesterday</span>
  </div>
  <div class="media">
   <div class="timeline-icon-warning">
     <i data-feather="box"></i>
   </div>
   <div class="media-body">
     <span class="font-warning">Dispatched</span>
     <p>3 روز پیش</p>
   </div>
   <span class="pull-right text-muted">12 Sep</span>
  </div>
  <div class="media">
   <div class="timeline-icon-success">
     <i data-feather="user"></i>
   </div>
   <div class="media-body">
     <span class="font-success">Order Received</span>
     <p>8 روز پیش</p>
   </div>
   <span class="pull-right text-muted">05 Sep</span>
  </div>
</div>
                  
درآمد این ماه

<div class="revenue-chart"></div>
                  
ارزش محصول
فیزیکی
دیجیتال
<!-- Cod Box Copy begin -->
<div class="market-chart"></div>
<!-- Cod Box Copy end -->
آخرین سفارشات
کد سفارش مبلغ سفارش شیوه پرداخت وضعیت
1 120,000 تومان کارت به کارت در حال ارسال
2 90,000 تومان واریز بانک تحویل داده شده
3 240,000 تومان نقدی تحویل داده شده
4 120,000 تومان کارت به کارت در حال ارسال
5 50,000 تومان کارت به کارت تحویل داده شده
مشاهده همه سفارشات

<div class="user-status table-responsive latest-order-table">
  <table class="table table-bordernone">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">کد سفارش</th>
        <th scope="col">مبلغ سفارش</th>
        <th scope="col">شیوه پرداخت</th>
        <th scope="col">Status</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1</td>
        <td class="digits">120,000 تومان</td>
        <td class="font-secondary">Bank Transfers</td>
        <td class="digits">Delivered</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2</td>
        <td class="digits">90,000 تومان</td>
        <td class="font-secondary">Ewallets</td>
        <td class="digits">Delivered</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>3</td>
        <td class="digits">240,000 تومان</td>
        <td class="font-secondary">Cash</td>
        <td class="digits">Delivered</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>4</td>
        <td class="digits">120,000 تومان</td>
        <td class="font-primary">کارت به کارت</td>
        <td class="digits">Delivered</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>5</td>
        <td class="digits">50,000 تومان</td>
        <td class="font-primary">Bank Transfers</td>
        <td class="digits">Delivered</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
                  
خرید / فروش
<div class="card-body sell-graph">
  <canvas id="myGraph"></canvas>
</div>
مشتریان جدید
مشتریان

<div id="customers"></div>
                  
وضعیت کارمند
نام تخصص سطح مهارت تجربه
رضا افشار
طراح وب
2 سال
پدرام شریفی
طراح وب
5 ماه
مریم رسولی
طراح وب
3 ماه
پریسا توکلی
طراح وب
5 سال

<div class="user-status table-responsive products-table">
  <table class="table table-bordernone mb-0">
    <thead>
      <tr>
        <th scope="col">Name</th>
        <th scope="col">Designation</th>
        <th scope="col">Skill Level</th>
        <th scope="col">Experience</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
          <td class="bd-t-none u-s-tb">
            <div class="align-middle image-sm-size"><img class="img-radius align-top m-r-15 rounded-circle blur-up lazyloaded" src="../assets/images/dashboard/user2.jpg" alt="" data-original-title="" title="">
            <div class="d-inline-block">
            <h6>رضا افشار <span class="text-muted digits">(14+ Online)</span></h6>
            </div>
            </div>
          </td>
          <td>Designer</td>
          <td>
            <div class="progress-showcase">
            <div class="progress" style="height: 8px;">
            <div class="progress-bar bg-primary" role="progressbar" style="width: 30%" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
            </div>
            </div>
          </td>
          <td class="digits">2 سال</td>
        </tr>
      <tr>
        <td class="bd-t-none u-s-tb">
          <div class="align-middle image-sm-size"><img class="img-radius align-top m-r-15 rounded-circle blur-up lazyloaded" src="../assets/images/dashboard/man.png" alt="" data-original-title="" title="">
          <div class="d-inline-block">
          <h6>Mohsib lara<span class="text-muted digits">(99+ Online)</span></h6>
          </div>
          </div>
        </td>
        <td>Tester</td>
        <td>
          <div class="progress-showcase">
          <div class="progress" style="height: 8px;">
          <div class="progress-bar bg-primary" role="progressbar" style="width: 60%" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
          </div>
          </div>
        </td>
        <td class="digits">5 Month</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="bd-t-none u-s-tb">
          <div class="align-middle image-sm-size"><img class="img-radius align-top m-r-15 rounded-circle blur-up lazyloaded" src="../assets/images/dashboard/user.png" alt="" data-original-title="" title="">
          <div class="d-inline-block">
          <h6>Hileri Soli <span class="text-muted digits">(150+ Online)</span></h6>
          </div>
          </div>
        </td>
        <td>Designer</td>
        <td>
          <div class="progress-showcase">
          <div class="progress" style="height: 8px;">
          <div class="progress-bar bg-secondary" role="progressbar" style="width: 30%" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
          </div>
          </div>
        </td>
        <td class="digits">3 Month</td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="bd-t-none u-s-tb">
          <div class="align-middle image-sm-size"><img class="img-radius align-top m-r-15 rounded-circle blur-up lazyloaded" src="../assets/images/dashboard/designer.jpg" alt="" data-original-title="" title="">
          <div class="d-inline-block">
          <h6>Pusiz bia <span class="text-muted digits">(14+ Online)</span></h6>
          </div>
          </div>
        </td>
        <td>Designer</td>
        <td>
          <div class="progress-showcase">
          <div class="progress" style="height: 8px;">
          <div class="progress-bar bg-primary" role="progressbar" style="width: 90%" aria-valuenow="50" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100"></div>
          </div>
          </div>
        </td>
        <td class="digits">5 سال</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
                  
پرفروش ترین کشور ها
کشور 2019 2020 تغییر
ایران 1,048 2,213 6.8%
ترکیه 576 1,297 4.3%
قطر 879 1,985 7.0%
چین 1,871 2,546 6.2%
هند 957 1,975 5.6%
روسیه 1,480 1,631 8.7%

<div class="row">
  <div class="col-xl-8">
    <div class="jvector-map-height" id="world"></div>
  </div>
  <div class="col-xl-4">
    <div class="table-responsive map-table">
     <table class="table">
       <thead>
        <tr>
          <th>Country</th>
          <th>2018</th>
          <th>2019</th>
          <th>Change</th>
        </tr>
       </thead>
       <tbody>
        <tr>
          <td>Bhopal</td>
          <td>1,048</td>
          <td>2,213</td>
          <td>6.8%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Saudi Arbia</td>
          <td>576</td>
          <td>1,297</td>
          <td>4.3%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Kazakstan</td>
          <td>879</td>
          <td>1,985</td>
          <td>7.0%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Canada</td>
          <td>1,871</td>
          <td>2,546</td>
          <td>6.2%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Brazil</td>
          <td>957</td>
          <td>1,975</td>
          <td>5.6%</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Russia</td>
          <td>1,480</td>
          <td>1,631</td>
          <td>8.7%</td>
        </tr>
       </tbody>
     </table>
    </div>
  </div>
</div>